Ατομική θεραπεία/συμβουλευτική

 • Προσωπικές σχέσεις
 • Βελτίωση επικοινωνίας
 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Συναισθηματικές δυσκολίες
 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης
 • Επίτευξη στόχων

Συμβουλευτική ζεύγους

 • Επίλυση προβλημάτων στη σχέση ή τον γάμο
 • Βελτίωση επικοινωνίας
 • Συναισθηματική εγγύτητα
 • Διαζύγιο

Συμβουλευτική γονεών/οικογένειας

 • Τρόποι σωστής επικοινωνίας
 • Εκπαιδευτική γονέων
 • Οριοθέτηση
 • Οργάνωση στην οικογένεια
 • Απώλεια/πένθος
 • Διαζύγιο

Παιδική & εφηβική συμβουλευτική

 • Συναισθηματική αγωγή
 • Συναισθηματικές δυσκολίες
 • Αγωγή συμπεριφοράς
 • Αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού (bullying)
TOP